GDPR

Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Živý jukebox, s.r.o.., IČO: 03570690, se sídlem Petržílkova 2262/22, Praha 13, 158 00, (dále jen: „správce“). Zpracovatelem osobních údajů pro správce je účetní firma Lucie Roušarová, IČO: 88542378, DIČ: 8057101140, Nám. 17. Listopadu 68, Příbram 261 01, která bude zpracovávat příslušné osobní údaje, které jsou zahrnuty v jednotlivých fakturách poskytnutých umělcem správci pro účely finančního úřadu.
2. Kontaktní údaje správce jsou:
Adresa: Petržílkova 2262/22, 158 00 Praha 13
Email: rousar@zivyjukebox.cz
Telefon: +420 604 733 853
3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
5. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl(a) v souvislosti se zastupováním v rámci Vaší umělecké činnosti.
6. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění závazků, které jsou předmětem jednotlivých dílčích smluv vzniklých na základě rámcové smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu uzavřené mezi správcem a umělcem v rámci zajištění hudební produkce.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
7. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
– plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
– splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
– subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
8. Účelem zpracování osobních údajů je:
– evidence umělců zastupovaných správcem v souvislosti s předmětem činnosti správce
(jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, IČ, číslo účtu)
– poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření jednotlivých smluv vzniklých na základě objednávek ze strany klienta správce; bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít
– fakturační povinnost subjektu údajů vůči správci
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
10. Po odvolání souhlasu se správce zavazuje kontakt vymazat.

V. Vaše práva
11. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I odst. 2 těchto podmínek.
12. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů
13. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
14. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
15. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VII. Závěrečná ustanovení
16. Vlastním podpisem tohoto dokumentu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte a souhlasíte tak se zpracováním Vašich osobních údajů.

Odvolání souhlasu

Odvolání souhlasu

13 + 10 =